Logo
YX-WS02 Plug
US
YX-WS02

Available from:
Amazon.caGPIO #Component
GPIO00 User
GPIO01 Button1
GPIO02 User
GPIO03 User
GPIO04 User
GPIO05 User
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 User
GPIO13 Led1i
GPIO14 Relay1
GPIO15 User
GPIO16 User
FLAG Analog
Template
{"NAME":"Amysen YX-WS02","GPIO":[255,17,255,255,255,255,0,0,255,56,21,255,255],"FLAG":1,"BASE":18}