Logo
CloudFree EU Plug (P1EU)
EU
CloudFree EU

Available from:
Cloudfree.shop
Eu.cloudfree.shop


Install method:
Tasmota pre-installed

GPIO #Component
GPIO00 None
GPIO01 None
GPIO02 ???
GPIO03 None
GPIO04 None
GPIO05 ???
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Button_in 4
GPIO13 ???
GPIO14 ???
GPIO15 ???
GPIO16 None
Configuration
{"NAME":"CloudFree P1EU","GPIO":[0,0,56,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
This device comes with Tasmota already installed!