Logo
Hyleton 331 Power Strip
US
Hyleton 331

Available from:
Amazon.comGPIO #Component
GPIO00 Led1
GPIO01 User
GPIO02 User
GPIO03 Led2i
GPIO04 Relay1i
GPIO05 Button1
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay3i
GPIO13 Relay2i
GPIO14 Relay4i
GPIO15 User
GPIO16 Led3i
FLAG None
Configuration (old version)
{"NAME":"HLT-331","GPIO":[52,255,255,57,29,17,0,0,31,30,32,255,58],"FLAG":0,"BASE":18}

Template is same as Teckin Powerstrip.