Logo
Hyleton 331 Power Strip
US
Hyleton 331

Available from:
Amazon.comGPIO #Component
GPIO00 Led1
GPIO01 User
GPIO02 User
GPIO03 Led2i
GPIO04 Relay1i
GPIO05 Button1
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay3i
GPIO13 Relay2i
GPIO14 Relay4i
GPIO15 User
GPIO16 Led3i
FLAG None
Template
{"NAME":"HLT-331","GPIO":[52,255,255,57,29,17,0,0,31,30,32,255,58],"FLAG":0,"BASE":18}

Template is same as Teckin Powerstrip.