Logo
Hyleton 336 Power Strip
UK
Hyleton 336

Available from:
Lazada.sgGPIO #Component
GPIO00 Led1
GPIO01 None
GPIO02 None
GPIO03 Led2i
GPIO04 Relay1i
GPIO05 Button1
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay3i
GPIO13 Relay2i
GPIO14 None
GPIO15 None
GPIO16 Relay4i
FLAG None
Template (old version)
{"NAME":"HLT-336","GPIO":[52,0,0,57,29,17,0,0,31,30,0,0,32],"FLAG":0,"BASE":18}