Logo
Hyleton 336 Power Strip
UK
Hyleton 336

Available from:
Lazada.sgGPIO #Component
GPIO00 Led1
GPIO01 None
GPIO02 None
GPIO03 Led2i
GPIO04 Relay1i
GPIO05 Button1
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay3i
GPIO13 Relay2i
GPIO14 None
GPIO15 None
GPIO16 Relay4i
FLAG None
Template
{"NAME":"HLT-336","GPIO":[52,0,0,57,29,17,0,0,31,30,0,0,32],"FLAG":0,"BASE":18}