Logo

Novostella UT88835 20W Floodlight Light

US
Novostella UT88835 20W Floodlight

Available from:
Amazon.com
Amazon.de

GPIO #Component
GPIO00 None
GPIO01 None
GPIO02 None
GPIO03 None
GPIO04 PWM1
GPIO05 PWM4
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 PWM2
GPIO13 PWM5
GPIO14 PWM3
GPIO15 None
GPIO16 None
FLAG None

Template

{"NAME":"Novo 20W Flood","GPIO":[0,0,0,0,37,40,0,0,38,41,39,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

Reference ID: UT88836-RGBCW-EU-2