Logo
Tonbux AMZ180648-2 Switch
US
Tonbux AMZ180648-2

Available from:
Amazon.comGPIO #Component
GPIO00 Button1
GPIO01 User
GPIO02 User
GPIO03 User
GPIO04 User
GPIO05 None
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 Relay1
GPIO13 Led1i
GPIO14 User
GPIO15 None
GPIO16 None
FLAG None
Configuration (old version)
{"NAME":"Tonbux","GPIO":[17,255,255,255,255,0,0,0,21,56,255,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}

Use TUYA-CONVERT to get the Tasmota firmware on it